Điều 1 (Mục đích)
Các điều khoản sử dụng Grove Fresh này (sau đây được gọi là “Điều khoản sử dụng”) sẽ được áp dụng cho ứng dụng điện thoại thông minh có tên gọi là Grove Fresh (sau đây gọi là “Ứng dụng”) và các ứng dụng được cung cấp qua Ứng dụng (sau đây gọi là “Dịch vụ”) được sở hữu và vận hành bởi CÔNG TY TNHH GROVE FRESH (sau đây được gọi là “Công ty” hoặc “Chúng tôi”).

Điều 2 (Định nghĩa)
(1) “Ứng dụng”: hay còn được gọi là app là viết tắt của từ tiếng Anh application, là loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó người dùng muốn thực hiện, và được thiết kế đặc thù để phục vụ một nền tảng bất kỳ như web, máy tính, thiết bị di động. Các ứng dụng dùng cho máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay còn được gọi là ứng dụng máy tính (Desktop App), những ứng dụng cho thiết bị di động được gọi là ứng dụng di động (Mobile App), và ứng dụng mà người dùng tiếp cận qua web được gọi là ứng dụng web (Web App).

(2)“Người dùng” nghĩa là cá nhân đã tải Ứng dụng xuống điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác của cá nhân đó (sau đây gọi chung là “Thiết bị”).

(3) “Điểm” có nghĩa là điểm thưởng được Công ty trao cho Người dùng theo các điều kiện được quy định tại đây và được hiển thị trên Ứng dụng.

(4) “Cổng thanh toán”: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử là dịch vụ cung ứng hạ tầng kỹ thuật để thực hiện việc kết nối giữa các đơn vị chấp nhận thanh toán và ngân hàng nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện thanh toán trong giao dịch thương mại điện tử, thanh toán hóa đơn điện tử và các dịch vụ thanh toán điện tử khác.

(5) “Ví điện tử”: Ví điện tử là một dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán được cung cấp bởi các Tổ chức cung cấp dịch vụ Ví điện tử. Ví điện tử được liên kết với tài khoản thanh toán (hoặc thẻ ghi nợ) của Khách hàng được mở tại Ngân hàng liên kết thông qua:
- Kết nối trực tiếp với tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử (trường hợp ngân hàng liên kết đồng thời là ngân hàng hợp tác).
- Hoặc thông qua kết nối giữa tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử và tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử (trong trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử đã có thỏa thuận với ngân hàng liên kết về việc liên kết Ví điện tử với tài khoản thanh toán (hoặc thẻ ghi nợ) mở tại ngân hàng liên kết).

(6) “Ngân hàng hợp tác” là ngân hàng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có ký hợp đồng hoặc thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc hợp tác cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng.

(7) “Ngân hàng liên kết”: là ngân hàng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi khách hàng sử dụng Ví điện tử mở tài khoản thanh toán và/hoặc thẻ ghi nợ, trong đó tài khoản thanh toán và/hoặc thẻ ghi nợ này được khách hàng sử dụng để liên kết với Ví điện tử của khách hàng.

Điều 3 (Chấp thuận điều khoản sử dụng)
Người dùng được coi là đã chấp thuận Điều Khoản Sử dụng khi thao tác lựa chọn đồng ý/chấp nhận Điều khoản sử dụng trong quá trình cài đặt Ứng dụng. 
Người dùng không thể sử dụng Ứng dụng khi chưa chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Điều 4 (Điều kiện trở thành người dùng)
1. Các cá nhân thuộc các nhóm sau đây sẽ được phép sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ:
(1) Cá nhân từ 18 tuổi trở lên sống ở Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Đối với các cá nhân từ 18 tuổi trở lên bị toà án có thẩm quyền tuyên bố là mất năng lực hành vi nhân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì phải có sự đồng ý của người giám hộ. 
(2) Tuỳ từng trường hợp, các cá nhân sẽ được coi là đủ điều kiện sử dụng Ứng dụng theo quyết định của Công ty.

2. Cá nhân muốn sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ có thể sử dụng chúng bằng cách tải Ứng dụng và đăng ký làm Người dùng.

3. Công ty có thể tạm ngừng cung cấp Dịch vụ cho Người dùng nếu Công ty có căn cứ cho rằng Người dùng rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:
(1) Người dùng chưa đủ 18 tuổi.
(2) Người dùng bị phát hiện đã cam kết hoặc đang trong quá trình thực hiện một hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm bằng cách sử dụng Ứng dụng, Dịch vụ, các dịch vụ khác do Công ty cung cấp hoặc thông qua các giao dịch khác với Công ty.
(3) Người dùng là người đủ từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự mà không có được sự đồng ý của người giám hộ khi đăng ký là Người dùng và/hoặc thực hiện giao dịch trên Ứng dụng.
(4) Người dùng đăng nhập vào Ứng dụng bằng thông tin cá nhân của mình bằng cách sử dụng Ứng dụng tải xuống bởi Thiết bị của người khác hoặc thiết bị có được bằng các phương pháp trái pháp luật. 
(5) Người dùng thuộc trường hợp bị tạm ngưng hoặc huỷ bỏ quyền lợi của Người dùng trong điều 16 của tài liệu này.
(6) Các trường hợp khác mà Công ty cho rằng Người dùng không phù hợp vì hành vi lạm dụng hoặc sử dụng sai trái Ứng dụng.

Điều 5 (Quản lý thiết bị và danh tính người dùng)
1. Người dùng phải chịu trách nhiệm quản lý thiết bị cũng như tên đăng nhập và bảo mật của Người dùng trên Ứng dụng (gọi chung là “Thiết bị và Danh tính người dùng”).
2. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về thiệt hại và/hoặc chi phí mà Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu, gây ra do việc sử dụng bất hợp pháp Thiết bị và Danh tính người dùng, lỗi trong quá trình sử dụng, việc sử dụng của bên thứ 3, hoặc truy cập trái phép.

Điều 6 (Cho mượn và chuyển giao Danh tính người dùng)
Người dùng không được cho mượn hoặc chuyển giao Danh tính người dùng của mình cho bất cứ bên thứ ba nào. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ thiệt hại và/hoặc chi phí nào cho Người dùng hoặc các bên thứ ba khác gây ra do việc cho mượn hoặc chuyển nhượng Danh tính người dùng. Nếu có bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí nào xảy ra đối với Công ty liên quan đến việc cho mượn hoặc chuyển nhượng Danh tính người dùng, Người dùng đã cho mượn hoặc chuyển nhượng đó sẽ phải bồi thường cho Công ty toàn bộ số tiền thiệt hại và chi phí theo quy định pháp luật hiện đại.

Điều 7 (Bảo vệ thông tin Người dùng)
1. Thông tin Người dùng sẽ được bảo vệ theo quy định tại Chính sách bảo mật thông tin của Công ty (“Chính sách bảo mật thông tin”) được đăng tải trên Trang Web của Công ty: http://grovefresh.vn (sau đây gọi là “Trang Web”) và Ứng dụng.
2. Việc lưu trữ thông tin Người dùng được quy định trong Chính sách bảo mật.

Điều 8 (Thay đổi thông tin Người dùng)
1. Người dùng có quyền truy cập và thay đổi thông tin của mình.
2. Người dùng sẽ phải thông báo ngay cho Công ty nếu có bất kỳ thay đổi nào trong Thông tin người dùng đã được cung cấp cho Công ty. Khi đó, sau khi nhận được thông báo của Người dùng, Công ty sẽ phải xác nhận và cập nhật Thông tin người dùng.
3. Công ty được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan do Thông tin người dùng (bao gồm thông tin liên hệ) không được cung cấp như quy định tại khoản 2 nêu trên hoặc Thông tin người dùng không chính xác hoặc không đầy đủ.

Điều 9 (Thông báo của Công ty)
1. Thông báo của Công ty đến Người dùng sẽ được cung cấp bằng các bài đăng trên Ứng dụng hoặc Trang Web hoặc bằng các phương thức khác được coi là phù hợp, trừ khi được quy định khác đi tại tài liệu này.
2. Trong trường hợp thông báo được đề cập tại khoản 1 nêu trên được cung cấp bằng cách đăng lên Ứng dụng hoặc Trang Web, thông báo được coi là đã nhận được bởi Người dùng ngay khi thông báo được đăng lên Ứng dụng hoặc Trang Web.

Điều 10 (Điểm)
1. Trong trường hợp Người dùng thông báo vị trí tài khoản tại các cửa hàng của Công ty bằng các sử dụng Ứng dụng, hoặc mua các sản phẩm của Công ty tại cửa hàng, hoặc trong các trường hợp khác như được thể hiện rõ trong Ứng dụng, Công ty có thể tặng một số Điểm nhất định cho Người dùng theo các điều kiện do Công ty quy định riêng và được hiển thị trong ứng dụng.
2. Điểm không quy đổi thành tiền mặt. Tuy nhiên, Công ty có thể tặng cho Người dùng một lợi ích tương ứng với số Điểm theo các điều kiện quy định riêng trong Ứng dụng hoặc Trang Web tuỳ vào từng thời điểm.
3. Người dùng không thể chia sẻ, kết hợp, tặng, cho thuê hoặc chuyển giao Điểm tích luỹ cho Người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
4. Nếu việc đăng ký thành viên của Người dùng bị trùng lặp, Người dùng sẽ không được cộng dồn Điểm từ tất cả tài khoản.

Điều 11 (Thời hạn của Điểm)
Tất cả Điểm sẽ hết hạn sau thời hạn mà Công ty quy định riêng trong Ứng dụng hoặc Trang Web.

Điều 12 (Điểm không còn giá trị hoặc bị huỷ)
Nếu một trong những trường hợp sau đây xảy ra, Điểm sẽ không còn giá trị hoặc bị huỷ bỏ, toàn bộ hoặc một phần, tự động hoặc theo quyết định của Công ty. Trong trường hợp này, Công ty sẽ không bồi thường và cũng không chịu trách nhiệm bằng bất kỳ cách nào khác cho số Điểm không còn giá trị hoặc huỷ.
(1) Trong trường hợp Công ty đã cho tạm ngừng việc sử dụng Ứng dụng của Người dùng theo khoản 3 Điều 4 tài liệu này.
(2) Trong trường hợp Công ty đã xác minh được rằng thông tin được cung cấp cho Công ty chứa các nội dung không đúng sự thật, không chính xác hoặc không hợp pháp.
(3) Trong trường hợp Người dùng kiếm được Điểm bằng bất kỳ cách thức không phù hợp nào.
(4) Trong trường hợp Người dùng vi phạm Điều khoản sử dụng.
(5) Trong trường hợp tài khoản của Người dùng bị khoá.
(6) Trong trường hợp Thông tin người dùng bị xoá theo khoản 2 Điều 7 tài liệu này.
(7) Trong trường hợp khác mà Công ty, theo quy định của mình, xét thấy thích hợp để huỷ Điểm đã cấp cho Người dùng.

Điều 13 (Thuế và Chi Phí)
Người dùng chịu trách nhiệm về toàn bộ các khoản thuế và chi phí phát sinh mà là kết quả của việc kiếm được Điểm theo pháp luật hoặc quy định hiện hành của Việt Nam.

Điều 14 (Hành Vi Bị Nghiêm Cấm)
Người Dùng không được thực hiện các hành vi sau  khi sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ:
(1) Sử dụng Ứng dụng hoặc Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trục lợi nào.
(2) Xâm phạm hoặc có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm mọi quyền thương hiệu, bản quyền hoặc quyền sáng chế, v.v. hoặc bất kỳ quyền nào khác của Công Ty, đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. 
(3) Xâm phạm hoặc thể xâm phạm tài sản, quyền riêng tư hoặc quyền chân dung của bất kỳ bên thứ ba nào. 
(4) Phân biệt đối xử, xúc phạm hoặc phỉ báng Công ty hoặc một bên thứ ba hoặc làm tổn hại bất kỳ danh tiếng hoặc uy tín của bất kỳ bên nào. 
(5) Hành vi dẫn đến hoặc có thể dẫn đến các hành vi phạm tội như lừa đảo hoặc đe dọa.
(6) Tuyên truyền hoặc hiển thị bất kỳ hình ảnh hoặc tài liệu, v.v..., những nội dung tục tĩu hoặc liên quan đến nội dung khiêu dâm, khiêu dâm trẻ em hoặc lạm dụng trẻ em hoặc những nội dung vi phạm đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục.
(7) Sử dụng ứng dụng để tuyên truyền các nội dung mang tính chất chính trị, nội dung phản động, chống phá nhà nước, gây thù địch hoặc kích động chiến tranh, gián điệp… 
(8) Thiết lập các kế hoạch bán hàng đa cấp hoặc xúi giục bất kỳ người nào tham gia vào các kế hoạch đó hoặc hành động thúc đẩy bất kỳ hoạt động tiếp thị đã cấp được ngụy tạo nào.
(9) Thay đổi hoặc xóa thông tin của Công Ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà có thể tiếp cận được thông qua Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ.
(10) Sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ bằng cách giả vờ là một bên thứ ba thực sự hoặc hư cấu.
(11) Truyền đi các chương trình máy tính có hại hoặc khiến người khác ở trạng thái buộc phải tiếp nhận các chương trình đó.
(12) Gửi e-mail để quảng cáo, khuyến mãi hoặc tiếp thị, v.v... cho một bên thứ ba mà không được phép, hoặc e-mail gây ác cảm hoặc có nguy cơ gây ác cảm. Hành vi yêu cầu bên thứ ba chuyển tiếp một chuỗi các thư hoặc chấp nhận yêu cầu đó để chuyển tiếp tương tự.
(13) Truy cập trái phép vào các thiết bị của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc thiết bị nào cho Dịch Vụ của chúng tôi (sau đây có nghĩa là bất kỳ hệ thống liên lạc, hệ thống máy tính, các thiết bị khác và phần mềm nào do Công ty thiết lập để cung cấp Dịch Vụ), hoặc các hành động ngăn chặn hoặc có thể ngăn chặn mọi hoạt động sử dụng hoặc vận hành tương tự. 
(14) Thu thập thông tin liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người đó hoặc thông qua các phương thức lừa đảo.
(15) Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Điều 15 (Chấm Dứt Sử Dụng) 
1. Người Dùng bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ của mình. Khi chấm dứt việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, tất cả Điểm và tất cả các quyền hoặc quyền lợi được cung cấp hoặc liên quan đến Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ sẽ mất giá trị theo các điều kiện được quy định bởi Công Ty. Tuy nhiên, việc chấm dứt sử dụng này có thể bị Công Ty tạm ngừng hoặc từ chối trong trường hợp Người Dùng chưa thanh toán hóa đơn của mình khi được yêu cầu thanh toán thông qua Ứng Dụng. Việc hoãn chấm dứt sử dụng cũng có thể xảy ra do Ứng dụng đang được cập nhật hoặc nâng cấp các chức năng khác.
2. Bằng cách chấm dứt việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, Người Dùng sẽ từ bỏ mọi quyền yêu cầu bồi thường.

Điều 16 (Tạm Ngừng và Hủy Bỏ Các Quyền Lợi)
1. Công Ty có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ các quyền lợi của Người Dùng mà không cần thông báo trước hoặc yêu cầu vì bất kỳ lý do nào sau đây:
(1) Khi nhận thấy rằng Người Dùng thuộc bất kỳ trường hợp nào bị đình chỉ hoặc hủy bỏ các quyền lợi của Người Dùng được nêu trong khoản 3 Điều 4 tài liệu này.
(2) Khi Người dùng sử dụng quyền lợi một cách bất hợp pháp hoặc cho phép các quyền lợi đó được sử dụng một cách bất hợp pháp.
(3) Khi Người Dùng thay đổi thông tin do Công Ty cung cấp mà không có sự đồng ý của chúng tôi. 
(4) Khi Người Dùng sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ cho mục đích bất hợp pháp hoặc để Người Dùng khác hoặc bên thứ ba khác sử dụng chúng một cách bất hợp pháp.
(5) Khi có hành vi sai trái hoặc hành vi bị nghi ngờ là sai trái, hoặc khi cần thiết để ngăn chặn hành vi sai trái của bên thứ ba. 
(6) Khi bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào bị vi phạm. 
(7) Khi Người Dùng bị kiện đòi tịch thu tài sản, tịch thu tài sản tạm thời, xử lý tạm thời, xử lý để giải quyết tình trạng không thể thanh toán, thi hành án bắt buộc, phá sản hoặc thủ tục phục hồi kinh doanh.
(8) Các trường hợp khác mà Công Ty thấy rằng người đó không phù hợp để trở thành Người Dùng.
2. Trong trường hợp Người Dùng không thể sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ do việc đình chỉ hoặc hủy bỏ các quyền lợi của Người Dùng theo khoản 1 nêu trên, Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có nghĩa vụ tiết lộ lý do tạm ngừng hoặc hủy bỏ cho Người Dùng. Ngoài ra, các tổn thất, thiệt hại và chi phí (nếu có) mà Công Ty hoặc các bên thứ ba gánh chịu do bất kỳ hành động nào của Người Dùng như được quy định tại khoản 1 nêu trên sẽ được Người Dùng bồi thường theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc tích điểm của Người Dùng và việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ khác, việc tạm ngừng các quyền lợi của Người Dùng và các hạn chế sử dụng đối với Ứng Dụng và Dịch Vụ có thể được Công Ty áp dụng cho đến khi nghi ngờ được làm rõ.

Điều 17 (Thay Đổi Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ)
Công Ty có thể thay đổi chức năng và thiết kế của Ứng Dụng, quy tắc hoạt động của Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc nội dung của Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Thay đổi này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sửa đổi một phần nội dung của Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Ngoài ra, Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi nào mà Người Dùng phải chịu do sửa đổi này.

Điều 18 (Tạm Ngừng, Hủy Bỏ hoặc Chấm Dứt Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ)  
1. Công Ty có thể tạm thời ngừng hoạt động của Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc toàn bộ Trang Web mà không cần thông báo trước cho Người Dùng vì bất kỳ lý do nào sau đây:
(1) Khi thực hiện bảo trì, kiểm tra, sửa chữa, thay đổi hệ thống của Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ thường xuyên hoặc khẩn cấp. 
(2) Khi không thể cung cấp Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ do các sự kiện bất khả kháng như hỏa hoạn, mất điện, thảm họa tự nhiên như động đất, phun trào, lũ lụt, hoặc sóng thần, chiến tranh, bạo loạn, xung đột, tranh chấp lao động, v.v... 
(3) Khi không thể vận hành do hệ thống của Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ bị lỗi, phá hủy hoặc phá hoại (bao gồm làm sai lệch dữ liệu và mã nguồn) hoặc lỗi mạng, v.v...
2. Công Ty có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần chức năng của Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ theo quyết định riêng của mình. 
3. Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi nào mà Người Dùng hoặc các bên thứ ba khác phải gánh chịu do sự gián đoạn, tạm ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ theo Điều này.

Điều 19 (Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm) 
Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Dùng phải chịu phát sinh từ việc sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ; và Công Ty sẽ không có nghĩa vụ phải bồi thường cho thiệt hại đó. Nếu Người Dùng gây thiệt hại cho Người Dùng khác hoặc bên thứ ba bằng cách sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, Công Ty có thể yêu cầu Người Dùng bồi thường thích hợp cho các thiệt hại đó. Công Ty, trong bất kể trường hợp nào, cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà là kết quả của việc Công Ty đã xóa thông tin của Người Dùng, tạm ngừng hoặc xóa bỏ các quyền lợi của Người Dùng, hoặc tạm ngừng, gián đoạn hoặc hủy bỏ Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ theo quy định tại tài liệu này.
Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi nào Người dùng phải chịu do không sử dụng Ứng dụng.

Điều 20 (Giám Sát Việc Sử Dụng Trái Phép)
Công Ty có quyền giám sát việc sử dụng và truy cập của Người Dùng để ngăn chặn và tìm ra việc sử dụng trái phép Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ. Công ty sẽ không giám sát việc sử dụng và truy cập của Người Dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đã được đề cập tại đây.

Điều 21 (Điều Khoản Sử Dụng và Thay Đổi) 
1. Các chính sách, quy định do Công Ty ban hành, thông báo được đăng tải trên Ứng Dụng hoặc hiển thị trên các phương tiện khác sẽ là một phần của Điều Khoản Sử Dụng. Nếu các quy định trong Điều Khoản Sử Dụng khác với các chính sách, quy định khác do Công ty ban hành, thì các quy định, chính sách đó sẽ được ưu tiên áp dụng. 
2. Công Ty có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng tại từng thời điểm và sẽ thông báo thông báo về việc sửa đổi, thay đổi đối với Chính sách này, trong đó có việc đăng chính sách sửa đổi trên Trang Web và thời hạn hiệu lực để Người dùng được biết và tham khảo.

Điều 22 (Luật Điều Chỉnh)
Điều Khoản Sử Dụng sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp và quy định của Việt Nam.

Điều 23 (Hiệu Lực)
1. Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực từ ngày […] tháng […] năm […].
2. Điều Khoản Sử Dụng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản dịch của Điều Khoản Sử Dụng này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.